Майнинговое ПО

Miner / Algorithms Ethash KAWPOW Equihash 144,5 Etchash Autolykos2 FiroPOW kHeavyHash Sha512256D NexaPow Karlsenhash Pyrinhash
Bminer v16.4.11
     
               
BzMiner v15.2.0
     
       
CryptoDredge v0.26.0
     
                 
dstm's ZCash v0.6.2
     
                     
Ethminer v0.18.0
     
                   
EWBF Equihash miner v0.6
     
                   
GMiner v3.40
     
       
lolMiner v1.76
     
         
miniZ v1.9z2
     
                   
NBMiner v42.3
     
             
PhoenixMiner v6.2c
     
                   
Rigel v1.4.8
     
             
SGminer v0.9.4
     
                   
T-Rex Miner v0.26.8
     
           
TeamRedMiner v0.10.12
     
         
TT-Miner v2023.1.7
     
                 
WildRig Multi v0.28.3